Voltijd hoogbegaafdheid onderwijs

Passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen
Samen het beste uit kinderen halen. Dit is waar wij bij ROOBOL voor staan. Maar wat als een kind daarvoor meer uitdaging en een andere benadering nodig heeft?

Hoogbegaafde kinderen hebben behoefte aan eigenaarschap, een onderwijsprogramma dat aansluit bij hun zone van naaste ontwikkeling en aan een compacte instructie. Ze hebben baat bij een gedifferentieerd curriculum, met verrijking en verbreding, dat tegemoetkomt aan het hogere orde denken, aansluit bij hun interesses/talenten en hen daarmee motiveert.

Onze visie is dat we hoogbegaafde kinderen, waar mogelijk, passend onderwijs bieden binnen onze reguliere groepen. Het doel is immers niet voltijd hoogbegaafdheid onderwijs, maar passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. De leerkrachten van onze reguliere groepen worden daarom op het gebied van hoogbegaafdheid extra geschoold. Op It Skriuwboerd is een intern begeleider met specialisatie hoogbegaafdheid aanwezig en op de Burgerschool is er een coördinator HB én een intern begeleider hoogbegaafdheid (ECHA specialist i.o.) aanwezig. Door deze expertise op de scholen en de aanwezigheid van een rijk aanbod aan materialen voor verrijking en verbreding, kunnen wij veel hoogbegaafde kinderen in onze reguliere groepen een passend onderwijsaanbod bieden. 

In sommige gevallen kunnen we in de reguliere groepen niet voldoen aan de ondersteunings- en onderwijsbehoeftes van een hoogbegaafd kind en past een kind beter in de setting van het voltijd hoogbegaafdheid onderwijs (VHB).

Binnen stichting ROOBOL bieden wij op 2 locaties VHB onderwijs aan: 
- Locatie Burgerschool, Dokkum 
Voltijd hoogbegaafdheid onderwijs vanaf groep 3. 
- Locatie It Skriuwboerd, Surhuisterveen 
Voltijd hoogbegaafdheid onderwijs vanaf groep 3. 

Hoogbegaafdheid
‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren (Kooijman-van Thiel, 2007).’ 

De kenschets bevat de volgende kenmerken:
- Hoog intelligent (denken)
- Autonoom (zijn)
- Hoog sensitief (waarnemen)
- Rijkgeschakeerd gevoelsleven (voelen)
- Gedreven en nieuwsgierig (willen)
- Scheppingsgericht (doen)

Wij willen bewust verder kijken dan de IQ-grens van 130 en kijken met name ook naar de specifieke kenmerken die met hoogbegaafdheid gepaard gaan.

Om hoogbegaafd genoemd te worden, moet iemand behoorlijk wat van de genoemde kenmerken hebben, zij het niet van alles noodzakelijkerwijs evenveel of extreem veel. Elke hoogbegaafde heeft eigen en soms heel bijzondere (combinaties van genoemde) talenten (Kooijman-van Thiel, 2017).

Aanmeldprocedure
Heeft u interesse in een plek voor uw hoogbegaafde kind op de Burgerschool of It Skriuwboerd? Een officiële intakeprocedure begint altijd met een kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak vult u het intake-formulier in en deze mailt u vervolgens naar onze casemanager Paulien Zuiderveld: hb-onderwijs@roobol.frl. Bij vragen kunt u ook contact met haar opnemen. Dit kan via bovenstaand mailadres of telefonisch via telefoonnummer 06-55494698.

Ouders die via het intake-formulier hebben aangegeven dat hun (vermoedelijk) hoogbegaafde kind een potentiële leerling is voor de Burgerschool of It Skriuwboerd, worden uitgenodigd om samen met hun kind voor een kennismakingsgesprek op de desbetreffende school te komen. Tijdens deze gesprekken wordt er, naast een rondleiding, samen met het kind en de ouders bekeken wat de ondersteunings- en onderwijsbehoeftes van het kind zijn en wat de beste onderwijsplek zou zijn voor het kind.

De intakeprocedure vraagt om het verzamelen van gegevens. Dit doen we d.m.v.
- Een ingevuld intakeformulier van ouders.
- Een gesprek met de ouders en leerling.
- Een gesprek met de leerkracht en/of IB-er van de school van herkomst.
- Eventuele onderzoeksrapportages.
- Voor de VHB-groepen is een IQ onderzoek vereist. Het vastgestelde IQ zou 130 of hoger moeten zijn. 
- Voor de VHB-groepen moet een leerling voor groep 3 minimaal leesniveau AVI M3 behalen.  
- Het inplannen van een observatieweek, eventueel met verlenging.

Belangrijke opmerkingen:
- Intakes worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
- Een onvolledig ingevuld intakeformulier wordt niet in behandeling genomen.
- De intakecommissie beslist mee over aanmelding van leerlingen voor de observatieweek als onderdeel van de plaatsingsprocedure van de VHB groepen. Het oordeel van de intakecommissie is bindend. 
- De intakecommissie kan beslissen de observatieweek te verlengen naar 4 weken.
- Er kan besloten worden om een expert uit te nodigen voor een extra observatie tijdens de observatieweek.
- Of er tot plaatsing wordt overgegaan wordt (mede) bepaald door de zwaarte of de ernst van de problematiek die de kinderen voor zichzelf, de groep of de afdeling vormen.

Na de observatiewe(e)k(en) beslist de school in overleg met de intakecommissie over de plaatsing van de leerling. Bij positief advies kan het kind officieel worden ingeschreven, waarvoor het inschrijfformulier van de school gebruikt wordt. 

Downloads: 

 

Hieronder ziet u de 6 profielen van begaafde leerlingen van Betts en Neihart.