Visie op HB
stichting ROOBOL 

Stichting Roobol zet zich in voor inclusief passend onderwijs voor alle kinderen. Het is onze missie om het beste uit alle leerlingen te halen. Deze missie wordt gerealiseerd middels het strategisch beleid, welke ook te vinden is op de website van stichting Roobol.

In eerste instantie is het onze missie om voor iedere leerling een goed passend onderwijsaanbod te realiseren binnen het reguliere onderwijs, zodat leerlingen binnen hun eigen omgeving naar school kunnen. Wanneer echter blijkt dat dit aanbod ontoereikend is en de school na verschillende interventies niet in staat is gebleken het beste uit deze leerling te halen kan het voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs (VHB) een oplossing zijn. Daarom zijn er binnen onze stichting twee scholen die een specifiek aanbod en expertise hebben voor hoogbegaafde kinderen, namelijk It Skriuwboerd in Surhuisterveen en de Burgerschool in Dokkum. Daar waar het kan, leren deze leerlingen samen met de leerlingen in het reguliere onderwijs en daar waar het nodig is, leren ze apart in hun eigen VHB groep. We werken met het VHB vanaf groep 3, onder de voorwaarde dat de leerling voldoende zelfstandig is en kan lezen (E3 behaald). Uitgangspunt hierbij is dat de leerlingen het onderwijs volgen op school. Het onderwijs in onze scholen moet uiteindelijk leiden tot:

 • Kinderen die vertrouwen hebben in zichzelf, doorzetten en lef tonen.
 • Veerkrachtige kinderen die zelf keuzes durven maken en de moed tonen om hiervoor uit te komen.
 • Kinderen die respect hebben voor zichzelf, voor de mensen om hen heen en voor de wereld.
 • Kinderen die waardevolle kennis tot zich hebben genomen en hier kritisch naar kunnen kijken. Hierbij gaat het zowel om kennis t.a.v. de kerndoelen alsook om kennis t.a.v. eigen interesses van het kind.
 • Kinderen die beschikken over onderzoekende vaardigheden en creatief, kritisch, reflectief en analytisch kunnen denken.  
 • Kinderen die boven zichzelf uitstijgen.

 

Wat is onze kijk op (hoog)begaafdheid? 

Er zijn door de tijd verschillende modellen ontwikkeld die aanduiden wat hoogbegaafdheid is. Bij Roobol gaan we uit van het model van Mönks & Renzulli. Hieruit blijkt dat de combinatie van intrinsieke motivatie, inzet van creatief vermogen en de intellectuele capaciteit (IQ vanaf 130) in gezamenlijkheid zorgen voor hoogbegaafdheid. De gouden driehoek van school, ouders en vrienden zijn sterk bepalend voor de ontwikkeling van hoogbegaafdheid. In figuur 1 is dit model zichtbaar.

Om hoogbegaafdheid te stimuleren houden we rekening met de kenmerken van hoogbegaafdheid. Het Delphi-model (zie figuur 2) geeft deze kenmerken weer. We passen dit model toe, omdat het nauw aansluit bij onze ervaringen.  ‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren’

De volgende kenmerken zijn nadrukkelijk aanwezig bij een hoogbegaafde:

 • Hoog intelligent (denken) 
 • Autonoom (zijn) 
 • Hoog sensitief (waarnemen) 
 • Rijkgeschakeerd gevoelsleven (voelen) 
 • Gedreven en nieuwsgierig (willen) 
 • Scheppingsgericht (doen) 

In de interactie met de omgeving is het volgende kenmerkend: 

 • Creatief  
 • Snel 
 • Intens 
 • Complex 
Figuur 1. Model Mönks & Renzulli
Figuur 2. Delphi-model hoogbegaafdheid