Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders/verzorgers (gekozen door ouders/verzorgers) en drie leerkrachten (gekozen door het personeel).

Doelstellingen

De voornaamste doelstellingen van deze raad zijn:

  • het bevorderen van openheid
  • betrokken zijn bij het beleid en het onderling overleg in de school. Dit wordt nagestreefd door meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolzaken.

Tevens is de MR overlegpartner van het schoolbestuur.

Er is binnen Roobol een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad), die optreedt als vertegenwoordiging van alle openbare scholen binnen de stichting Roobol en waarin ouders en personeelsleden zijn vertegenwoordigd.

Samenstelling MR

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Vergaderingen

De MR vergadert circa 7 keer per jaar. In de regel is de directeur van de Burgerschool daarbij aanwezig om informatie en toelichting te verstrekken. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom als u een vergadering wilt bijwonen. Wilt u dit van tevoren even melden aan de secretaris van de MR? De vergaderingen vinden op school plaats, beginnen om 19.30 uur en eindigen rond 21.30 uur.

Notulen

De notulen van de voorgaande vergadering kunt u inzien. U vindt deze op het prikbord bij de middelste (hoofd-)ingang van de school. De agenda van de eerstkomende vergadering is op de website van de Burgerschool te vinden. Mocht u over één of meerdere van deze onderwerpen iets willen opmerken of vragen? Of wilt u een onderwerp aandragen voor de komende MR-vergadering? Neemt u dan contact op met één van de bovengenoemde MR-leden uit de oudergeleding of met de secretaris van de medezeggenschapsraad.