Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders (gekozen door en uit de ouders/verzorgers) en drie leerkrachten (gekozen door het personeel). De voornaamste doelstelling van de MR is het bevorderen van openheid, betrokkenheid bij het beleid en onderling overleg in de school. Dit wordt nagestreefd door meedenken, meepraten en meebeslissen over schoolzaken. Tevens is de MR overlegpartner van het schoolbestuur.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die wordt gekozen door en uit ouders en personeel van ROOBOL-scholen, treedt op als vertegenwoordiging van alle openbare scholen binnen de stichting ROOBOL. Info op: www.gmr-roobol.nl

Oudergeleding:
Dhr. R. Kuiper, voorzitter
Mevr. J. Willemse
Dhr. B. Miedema

Personeelsgeleding:
Mevr. J. van der Zee
Mevr. S. van Wieren
Mevr. B. Weidenaar