Vreedzame school

De Burgerschool is een gecertificeerde ‘Vreedzame school’. Dit houdt in dat we een school

zijn waarin de kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin ze leren

wat het betekent om een 'democratisch burger' te zijn.

Eigenlijk is de Vreedzame school meer dan een lesprogramma, maar meer een levenswijze

die we ze eigen willen maken.

Zo leren de kinderen:

  •  Wie ze zelf zijn en dat ze ertoe doen in onze (school)gemeenschap
  •  Hoe ze een mening kunnen vormen en daarvoor op mogen en kunnen komen
  •  Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
  •  Op een constructieve manier conflicten op te lossen
  •  Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de (school)gemeenschap
  •  Een open houding aan te nemen tegenover verschillen tussen mensen, deze te respecteren en te waarderen
  •  Wat de principes zijn van onze democratische samenleving en hoe deze is ingericht.

Als burgerschool streven we naar een positief sociaal klimaat waarin:

  •  Iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat
  •  De eigen kracht van kinderen wordt benut
  •  Leerkrachten en leerlingen zich veilig voelen en prettig samenwerken.

www.vreedzameschool.nl